حقوق و تعهدات شرکت

 0. شرکت در پذیرش شما بعنوان مشاور فروش مختار است و می تواند از درخواست عضویت شما ممانعت کند.

 0. شرکت مختار است کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیاتهای قانونی را از حساب شما کسر کند و به حساب سازمانهای مربوطه مانند سازمان مالیات کشور واریز نماید.

 0. تبلیغات محیطی و رسانه ای محصولات و شرکت فقط از طریق شرکت انجام پذیر است.

 0. تمامی اطلاعات مربوط به شرکت از طریق سایت شرکت به نشانی skanet.net و اینستاگرام شرکت به نام .... و کاتالوگهای شرکت ارائه می شوند.

 0. شرکت در حفظ و نگهداری اطلاعات دفتر کاری شما متعهد است و امکان اعمال تغییرات در دفتر کار فقط با درخواست کتبی از جانب شما امکان پذیر است.

 0. فعالیت شرکت یک فعالیت اقتصادی است و هرگونه فعالیت سیاسی،عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اغتشاش در شرکت و شعب آن ممنونع بوده است و در صورت مشاهده رعایت نکردن موارد ذکر شده با فرد خاطی برخورد و شناسه کاربری وی مسدود می شود.


آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت

آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانئن تجارت الکترونیک

بازپسگیری کالا

قانون تجارت الکترونیک

قانون حمایت از مصرف کننده

قرارداد بازاریابی

حقوق و تعهدات شرکت

حقوق و تعهدات مشاوران فروش